Avifaunisticã

Parcul Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº cuprinde cea mai mare parte al sitului avifaunistic Cheile Bicazului-Hãºmaº-ROSPA0018. În acest sit avifaunistic conviețuiesc mai multe specii avifaunistice de importanțã comunitarã (C6 – concentrãri de specii ameninþate la nivelul Uniunii Europene) – de ex. 3 specii ca: cocoº de munte (Tetrao urogallus), ieruncã (Bonasa bonasia) ºi buhã (Bubo bubo).În regiunea de munte cu stânci abrupte, pãduri de conifere ºi pãduri mixte, pe lângã multe specii cu efective semnificative, întâlnim aici douã specii de Tetraonidae, respectiv buha care atinge efective semnificative pe plan naþional. Pe lângã aceste specii este demn de amintit ºi efectivul de minuniþã (Aegolius funereus), ciocãnitorii de munte (Picoides tridactylus) ºi muscarului gulerat (Ficedula albicollis). - conform Formularului standard Natura2000.
Parcul Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº cuprinde ºi cea mai mare parte al sitului Cheile-Bicazului-Hãºmaº – ROSCI0027 – ce conservã eºantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru regiunea biogeograficã alpinã, contribuie semnificativ la menþinerea la o stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale prevãzute în Anexa I a Directivei Habitate sau a speciilor de interes comunitar prevazute în Anexa II, contribuind semnificativ la coerenþa reþelei "Natura 2000” ºi la menþinerea diversitãþii biologice în regiunea biogeograficã alpinã. Cheile Bicazului-Hãºmaº-ROSCI0027 reprezintã ºi sit de protecþie specialã avifaunisticã- ROSPA0018.Parcul Naþional Cheille Bicazului-Hãºmaº cuprinde pãduri de molid (molidiºuri pure – 95 %), pãduri de rãºinoase cu fag, care îmbracã versanþii masivului, pajiºti montane întinse, vârfuri cu vegetaþie subalpinã, stâncãrii cu vegetaþie specificã, multe raritãþi floristice ºi endemite.
Specific acestei zone este endemitul local Astragalus pseudopurpureus (cosacii bicãjeni).
Sunt întâlnite ºi numeroase specii rare, dintre care menþionãm: Juniperus sabina (cetina de negi), Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides ºi Daphne cneorum (tãmâiþa). O mare importanþã ºtiinþificã prezintã ºi speciile de plante ocrotite declarate monumente ale naturii: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colþ (Leontopodium alpinum), sângele-voinicului (Nigritella rubra), tisa (Taxus baccata) etc.    Fauna parcului este deosebit de bogatã în specii rare ºi periclitate, cât ºi în alte specii caracteristice zonei montane. Enumerãm câteva specii rare ºi ocrotite, care sunt verigi importante într-o reþea troficã bogatã, ce denotã existenta unui ecosistem încã echilibrat: lepidopterele Parnassius apollo, Polygonia alba, amfibieni ºi reptile ca broasca cu burta galbenã (Bombina variegata), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul cu creastã (Triturus cristatus), salamandra (Salamandra salamandra), broasca râioasã (Bufo bufo), broasca roºie de munte (Rana temporaria), ºopârla de munte (Lacerta vivipara), vipera comunã (Vipera berus), ºarpele de alun (Coronella austriaca), pãsãri ca fluturaºul de stâncã (Tichodroma muraria), ciocãnitoarea de munte (Picoides tridactylus), presura de munte (Emberiza cia), corbul (Corvus corax), cocoºul de munte (Tetrao urogallus), huhurezul mare (Strix uralensis), acvila de munte (Aquila chrysaetos) ºi mamifere, cerbul carpatin (Cervus elaphus), capra neagrã (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus)

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar