Biodiversitate

Parcul Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº deºi relativ restrâns  ca suprafaþã (6575 ha) adãposteºte o biodiversitate mare: astfel, numãrul algelor cunoscute pânã în prezent se ridicã la 159 specii. Ciupercile, în special micromicetele, sunt relativ bine studiate. Au fost citate 301 specii de micromicete. Foarte bine studiaþi sunt lichenii, datoritã cercetãrilor intensive efectuate de cãtre Lucia Rotãrescu. Din aceastã zonã au fost citate 246 specii de licheni. Briofitele sunt reprezentate prin 182 specii. Cadrul natural al masivului Hãºmaº cu elemente geologice, geomorfologice, pedologice ºi climatice foarte variate, condiþiile microclimatice determinate de expoziþia ºi înclinaþia pantelor, marea diferenþã de nivel (de la 575 m în valea pârâului Bicaz la 1792 m vârful Hãºmaºu Mare) determinã existenþa unei florei cormofitice bogate ºi variate. În urma investigaþiilor realizate în teren ºi dupã datele existente în bibliografie s-au inventariat 1147 specii (din care 29 hibrizi) ºi 99 subspecii. Fauna de nevertebrate este foarte bogatã, ponderea cea mai mare revenind insectelor, acestea prezentând un deosebit interes ºtiinþific. Din fauna bogatã de nevertebrate, dar încã relativ puþin studiatã din zona Parcului Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº, ce numãrã în prezent 914 specii, sunt semnalate noutãþi pentru ºtiinþã, România ºi Parcul Naþional Cheile Bicazului-Hãºmaº În ceea ce priveºte ornitofauna, pânã în prezent, au fost identificate 108 specii dintre care 50 sunt menþionate ca specii strict protejate în Convenþia de la Berna – „Convenþia pentru protejarea vieþii sãlbatice ºi a habitatelor naturale din Europa” (legea nr. 13 din 11 martie 1993), iar ºase specii în Convenþia de la Bonn –„Convenþia privind conservarea speciilor migratoare de animale sãlbatice” (Legea nr. 13 din 8 ian. 1998). Pe baza a 16 specii de pãsãri listate în Hotãrârea nr. 1.284/2007, Parcul Naþional Cheile Bicazului- Hãºmaº este desemnat sit Natura 2000 – ROSPA0018 (Bonasa bonasia, Bubo bubo, Strix uralensis, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Picus canus, Ficedula parva, Lanius collurio, Tetrao urogallus).Fauna de mamifere mici este bine reprezentatã, fiind însã insuficient cunoscutã. Pânã în prezent au fost identificate 9 specii de lilieci. Dintre acestea o specie este de interes comunitar conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC (Myotis myotys),  iar o specie -Vespertilio murinus- este inclusã în Convenþia de la Bonn.
Specii reprezentative dintre mamiferele mari al cãror habitat se suprapune parþial sau total cu suprafaþa Parcului: cerbul carpatin (Cervus elaphus), caprã neagrã (Rupicapra rupicapra), cãprior (Capreolus capreolus) ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus).

Parcul Naþional Cheile Bicazului Hãºmaº constituie un sit de importanþã comunitarã, ce conservã:

- 19 habitate de interes comunitar dintre care 2 prioritare (Anexa I a Directivei Habitate - LISTÃ CU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR DIN P.N.C.B.-H.-DIRECTIVELE 79/409/EEC ªI 92/43/EEC, - Conform cu Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007, al M.M.D.D., privind „instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România’’). Aceste habitate sunt:
1. Lacuri eutrofe naturale cu vegetaþie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, Cod Natura 2000 – 3150;
2. Vegetaþie herbacee de pe malurile râurilor montane, Cod Natura 2000 – 3220;
3. Vegetaþie lemnoasã cu Myricaria germanica dea lungul râurilor montane, Cod Natura 2000 – 3230;
4. Cursuri de apã din zonele de câmpie, pânã la cele montane, cu vegetaþie din Ranunculion fluitantis ºi Callitricho-Batrachion, Cod Natura 2000 – 3260;
5. Tufãriºuri alpine ºi boreale, Cod Natura 2000 – 4060;
6. Pajiºti calcifile alpine ºi subalpine, Cod Natura 2000 – 6170;
7. Comunitãþi de lizierã cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pânã la cel montan ºi alpin, Cod Natura 2000 – 6430;
8. Pajiºti aluviale din Cnidion dubii, Cod Natura 2000 – 6440;
9. Pajiºti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis ºi Sanguisorba officinalis, Cod Natura 2000 – 6510;
10. Fâneþe montane, Cod Natura 2000 – 6520;
11. Izvoare petrifiante cu formare de traverti (Cratoneurion), Cod Natura 2000 – 7220;
12. Grohotiºuri calcaroase ºi de ºisturi calcaroase din etajul montan pânã în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii), Cod Natura 2000 – 8120;
13. Versanþi stâncoºi cu vegetaþie chasmofiticã pe roci calcaroase, Cod Natura 2000 – 8210;
14. Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa ºi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Cod Natura 2000 – 91E0;
15. Pãduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros,  Cod Natura 2000 – 91Q0;
16. Pãduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Cod Natura 2000 – 91V0;
17. Pãduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), Cod Natura 2000 – 9410;
18. Mlaștini alcaline – Cod Natura2000 7230
19. Pãduri de tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene Cod Natura2000: 9180- 15 specii florã ºi faunã de interes comunitar dintre care 2 prioritare(din Anexa II a Directivei Habitate – LISTÃ CU SPECIILE PRIORITARE DIN P.N.C.B.-H., LISTATE ÎN  DIRECTIVELE 79/409/EEC ªI 92/43/EEC, (Conform cu Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007, al M.M.D.D., privind „instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanþã comunitarã, ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România’’). Aceste specii sunt:
1. Barbastella barbastellus (Liliac cârn), Cod Natura 2000 – 1308;
2. Canis lupus (Lup), Cod Natura 2000 – 1352;
3. Lynx lynx (Râs), Cod Natura 2000 – 1361;
4. Myotis blythii (Liliac comun mic), Cod Natura 2000 – 1307;
5. Ursus arctos (Urs brun), Cod Natura 2000 – 1354;
6. Bombina variegata (Buhai de baltã cu burta), Cod Natura 2000 – 1193;
7. Triturus cristatus (Triton cu creastã), Cod Natura 2000 – 1166;
8. Triturus  montadoni (Triton cu carpatic), Cod Natura 2000 – 2001;
9. Barbus meridionalis (Moioaga), Cod Natura 2000 – 1138;
10. Cottus gobio (Zglãvoc), Cod Natura 2000 – 1163;
11. Pholidoptera transsylvanica (Cosaºul transilvan), Cod Natura 2000 – 4054;
12. Cypripedium calceoulus (Papucul doamnei), Cod Natura 2000 – 1902;
13. Iris aphylla ssp. hungarica (Iris), Cod Natura 2000 – 4097
14. Asplenium adulterinum, Cod Natura 2000 - 4066
15. Campanula serrata, Cod Natura 2000  - 4070

- 19 specii de pãsãri listate în Hotãrârea nr. 1.284 / 2007( Bonasa bonasia, Bubo bubo, Strix uralensis, Aegolius funereus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus,  Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Picus canus, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Tetrao urogallus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus)
- 1147 de specii de plante superioare, dintre care 2 specii de endemite locale;
- habitat important pentru cele 3 specii de carnivore mari, ºi al doilea loc de iernat ca importanþã din România pentru ursul brun (Grotele ºi bârloagele din Masivul Hãºmaº oferã condiþii ideale pentru iernat pentru populaþia de urºi din sit ºi din afara acestuia, aici adunându-se 50-70 de exemplare iarna, faþã de 5-8 exemplare  cât se aflã aici în timpul verii.).

Rezervaþiile naturale ºi monumente ale naturii care se regãsesc pe suprafaþa vizetã de proiect sunt urmãtoarele :
- Avenul Licas (PN-I), Municipiul Gheorgheni, localitatea Lacul Rosu, 5,0 ha.
- Cheile Bicazului si Lacul Rosu (PN-I), Municipiul Gheorgheni, 2.128,0 ha.
- Masivul Hãsmasul Mare, Piatra Singuraticã-Hãsmasul Negru ( PN-I ), Comuna Sândominic, 800,0 ha.
- Cheile Sugãului, Comuna Bicaz-Chei, 90,0 ha, suprapusã parțial ( cca 10 % ) pe P.N.C.B.-H. ( doar Cheile Sugãului – limita esticã a parcului ).

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar