Prezentare

Cheile Vârghiºului ºi peºterile din chei, arie protejatã mixtã (711 hectare HR*), Mereºti

Cheile se aflã în cadrul Munþilor Perºani de Nord, la limita judeþelor Harghita ºi Covasna, de-a lungul pârâului Vârghiº. Aceastã regiune este cea mai însemnatã zonã carsticã a Secuimii. Cheile Vârghiºului sunt renumite pentru peisajul spectaculos al cheilor, al numeroaselor peºteri, a multitudinii de plante, animale rare, precum ºi a descoperirilor paleontologice ºi arheologice gãsite în peºteri.

Aria protejatã mixtã cuprinde Valea Vârghiºului, porþiunea lângã Vârful Tiva (946 m), peºterile ºi porþiunea numitã Câmpu de Piatrã. Are 711 hectare ca suprafaþã, iar  diferenþa de nivel este de 330 metri. Se aflã la 7 kilometri de Mereºti ºi la 14 kilometri de Vârghiº.

Una dintre comorile rezervaþiei este avenul Kõ-csûr, un sorb fosil, care este bogat în forme de eroziune carsticã ca uvale, meandre, canale de drenaj ºi hornuri. Cea mai cunoscutã peºterã a surducului este Peºtera Orbán Balázs (lungimea ei atinge 1,5 kilometri, ºi are patru intrãri cunoscute). Alte peºteri cunoscute sunt peºtera Albert, Lócsûr, Ló, Kápolna, Medve, Kõ, de Bronz, Tatár-lik ºi Cseppköves.

În aceste peºteri au fost descoperite rãmãºiþele unor animale ca ursul de peºterã, leul de peºterã, hiena de peºterã, cerbul uriaº, rinocerul lânos, renul, capra neagrã, ºi capra sãlbaticã. Este demn de menþionat cã în urma descoperirilor arheologice ºi paleontologice s-a arãtat cã aici au fost descoperite urme ale prezenþei umane de peste 8000 de ani, dovedite de cele nouã schelete de Homo sapiens descoperite aici.

Dintre speciile de plante ocrotite, am putea enumera barba ungurului (Dianthus spiculifolius), borºiºorul (Sempervivum marmoreum), viorelele sau stânjeneaua (Iris aphylla). La sfârºitul lui iunie în tufișurile de-a lungul cursului de apã înfloresc o serie de specii de orhidee. Pe mlaºtinile eutrofe de munte vom gãsi stânjenelul siberian (Iris sibirica), sãbiuþa (Gladiolus imbricatus), bulbucii (Trollius sp.), gãlbenelele (Ligularia sibirica) ºi planta insectivorã foaia grasã (Pinguicula sp.).

Cheile oferã adãpost ºi unei faune selecte. Din totalul de 30 de specii de lilieci, aici trãiesc 17 specii, dintre care unele colonii sunt socotite a fi cele mai numeroase din þarã (colonia de liliac mic cu potcoavã din peºtera Almási).

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar