Prezentare

Piatra ªoimilor, arie protejatã botanicã (1,5 hectare), Tuºnad

Rezervaþia naturalã Piatra ªoimilor se întinde pe o suprafaþã de 1,5 hectare, la vest de oraºul Bãile Tuºnad, pe malul stâng al Oltului. Este localizatã în extremitatea sudicã-esticã a lanþului vulcanic Harghita, pe versantul estic al conului vulcanic Piliºca Mare. Cea mai spectaculoasã priveliºte oferã turnul de andezit Piatra ªoimilor (824 m), care se înalþã deasupra vãii Oltului, oferind o panoramã perfectã asupra cadrului natural. Rezervaþia îºi datoreazã titulatura datoritã existenþei aici a unor floricele galbene, ce doar aici mai trãieºte din toatã þara, vulturica lui Teleki (Hieracium telekianum) ºi vulturica onaltã (Hieracium piloselloides).

Tot aici gãsim ºi alte plante rare ocrotite ca borºiºorul (Sempervivum marmoreum), pojarniþa  perforatã (Hypericum perforatum) ºi drobul de munte (Cytisus hirsutus). În timpul lunilor de varã, de-a lungul cursurilor celor douã pâraie (Corbul ºi Minerul) putem admira lãptucul oii (Telekia speciosa) care poate ajunge uneori ºi la 2 metri înãlþime.

Din fauna acestei rezervaþii putem aminti o serie de pãsãri de pãdure: huhurezul mare (Strix uralensis), buha (Bubo bubo), scorþarul (Sitta europaea), ciocãnitoarea pestriþã mare (Dendrocopos major), pãnþãruºul (Troglodytes troglodytes) sau piþigoiul albastru (Cyanistes caeruleus), apoi pãsãri rãpitoare diurne ca ºorecarul comun (Buteo buteo), uliul pãsãrar (Accipiter nisus), vânturelul roºu (Falco tinnunculus), uliul porumbar (Accipiter gentilis) ºi uneori ºi acvila þipãtoare micã (Aquila pomarina).

Un fenomen comun în jurul staþiunii este apariþia ursului brun, de aceea vizitarea rezervaþiei pe timp de searã sau noaptea, nu este recomandatã.

ACTIVITÃÞI PERMISE ªI INTERZISE PE TERITORIUL ARIILOR PROTEJATE
Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale, cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte, înseamnã o experiențã sufleteascã pentru cei care doresc sã cerceteze ecosistemele. Pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care fac drumeții în naturã. Judeþul Harghita, ºi implicit Þinutul Secuiesc, sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiective economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor naturale este un efort comun. Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate, au fost deja desemnate organele de pazã care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
  • sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
  • sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
  • sã pãstrãm liniºtea, evitând folosirea sonorizãrilor puternice
  • sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
  • sã campãm doar în locuri special amenajate
  • sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
  • sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
  • sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
  • sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu ne deranjãm semenii în savurarea acestora.
Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco–conºtient.
În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Comentarii

Nu sunt comentarii. Fiţi Dvs. primul care comentează !

Orice părere contează

Nume (obligatoriu)
E-mail (obligatoriu, nu este public)
Mesaj (obligatoriu)

Vă rugăm să copiaţi codul de securitate de mai sus (obligatoriu).

Meteo


Calendar