Prezentare

„Mai aproape de naturã! Arii naturale protejate din judeþul Harghita”

Proiect intitulat „Ecouri în turism: echilibru ºi pãstrare a unicitãþii ariilor naturale protejate ºi integrarea lor în turism”.

Judeþul Harghita este localizat aproximativ în centrul þãrii, având o suprafațã totalã de 6,639 km2, precum o populaþie totalã de 305,000 de persoane, însemnând o densitate a populaþiei relativ scãzutã de 46 persoane pe km2. Suprafaþa ariilor locuite precum ºi utilizarea terenurilor diferã în funcþie de localizarea acestuia în spaþiu montan sau deluros ºi de topo-climatele aferente regiunilor. Pe lângã ocupaþiile tradiþionale de silviculturã ºi pãºunat, sau administrarea fânaþelor sau a terenurilor arabile, sau pe lângã livezile ºi viile reprezentative regiunilor sud-vestice ale judeþului, ponderea ariilor naturale sau aproape-naturale este destul de ridicatã.

Datoritã ºi acestui fapt s-a iniþiat rãspândirea reþelei ariilor naturale protejate precum ºi protecþia pãsãrilor rare prin programul Uniunii Europene: Natura 2000. Cele 35 de arii naturale protejate amintite mai jos au fost delimitate înainte , ca acestea, împreunã cu alte regiuni, sã intre în reþeaua teritoriilor protejate prin Natura 2000, care momentan înseamnã 34% din suprafaþa totalã a judeþului. Prin acest act încercãm sã vi le prezentãm pe acestea. Ariile geologice, botanice, speologice, zoologice sau complexe protejate de rang naþional vor fi introduse în reþeaua ariilor protejate europene. Noi recomandãm vizitarea acestor zone þinând cont de reglementãrile impuse precum ºi apelând ºi la bunul simþ, încercând toate acestea prin introducerea acestor arii în circuitul eco-turistic.

Relieful judeþului este dominat de spaþii montane, între care se intercaleazã depresiuni intracarpatice ºi submontane, precum ºi vãi largi, care oferã un loc prielnic dezvoltãrii aºezãrilor ºi instalãrii reþelei de comunicaþii. Pentru prezentarea ariilor protejate ne vom folosi de configuraþia reliefului, grupându-le în trei mari zone: în partea de sud-est a judeþului, în zona Ciuc, în sud-vest, în zona Odorheiului, precum ºi în nord, în zona Giurgeu-Topliþa.

Planul de dezvoltare turisticã a judeþului Harghita are ca prim scop popularizarea ecoturismului precum ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de vizitare a teritoriilor protejate (prin crearea unor trasee eco-didactice,  puncte de informare sau centre de vizitare). În realizarea scopurilor propuse, ca un ajutor vine ºi proiectul – “ECOURI – Ecouri în turism: Echilibru ºi conservare pentru ocrotirea unicitãþii în rezervaþii ºi integrare în turism”.
Scopul proiectului ECOURI este sã contribuie la rãspândirea unei forme de turism conºtient, în care contãm foarte mult pe curiozitatea dumneavoastrã!

Activitãþi permise ºi interzise pe teritoriul ariilor protejate

Protejarea naturii este nu numai precizatã prin lege, dar este ºi o responsabilitate. Legea se referã nu numai la elementele ocrotite prin reglementãri, dar ºi la habitatul în care acestea se gãsesc. Speciile pot fi ocrotite doar în cadrul lor natural, oferind o protecþie a mediului de viaþã. Printre valorile naturale cunoaºterea biodiversitãþii pe deoparte înseamnã o experiențã sufleteascã acelora, care doresc sã cerceteze ecosistemele; iar de pe altã parte înseamnã o plãcere esteticã, prin urmare este o reîncãrcare sufleteascã pentru cei care umblã în naturã.

Judeþul Harghita ºi implicit Þinutul Secuiesc sunt binecuvântate când vine vorba de comori peisagistice ºi frumuseþi ale naturii. Aceste bijuterii naturale, care reprezintã ºi obiecte economice, pot fi puse în pericol cu un comportament neadecvat din partea vizitatorilor. Protejarea comorilor comune este un efort comun.  Pentru administrarea ºi ocrotirea ariilor protejate au fost deja desemnate organele de pazã, care au dreptul de a emite reglementãri proprii. Pe lângã acestea, am mai specifica câteva sfaturi utile pentru a reduce daunele produse:
- sã nu ne abatem de la cãrãrile marcate
- sã nu lãsãm deºeuri în urma noastrã
- sã pãstrãm liniºtea evitând folosirea sonorizãrilor puternice
- sã nu rupem plantele, mai ales cele protejate
- sã campãm doar în locuri special amenajate
- sã nu facem foc, numai în locuri special amenajate ºi sã avem grijã de stingerea totalã a focului
- sã nu aruncãm mucuri de þigarã aprinse
- sã evitãm folosirea vehiculelor motorizate în preajma ariilor protejate, sã folosim doar traseele recomandate ºi/sau permise
- sã ne bucurãm de sunetele ºi priveliºtea naturii ºi sã nu deranjãm semenii noºtri în savurarea acestora.

Prin acest material informativ care prezintã ariile protejate din judeþul Harghita dorim sã contribuim la promovarea turismului responsabil ºi eco-conºtient. În acest demers contãm ºi pe deschiderea ºi interesul Dumneavoastrã.

Mai aproape de naturã: prin vizitare ºi conservare!

Meteo


Calendar